ฝูงชน (Mob)

ฝูงชน(Mob) หมายถึง กลุ่มชนที่เริ่มฝ่าฝืนกฎหมายและปฏิบัติตามผู้นำาซึ่งชักนำไปสู่การกระทำที่รุนแรง
พฤติกรรมที่รุนแรงของกลุ่มชนจะเกิดขึ้นเมื่อ กลุ่มชนได้กลายเป็นฝูงชน(Mob) เลิกใส่ใจต่อกฎหมายและเจ้าหน้าที่ แต่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นำไปในทางที่ผิดกฎหมายและในทางที่ขัดขวางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ พฤติกรรมของฝูงชนโดยทั่วไปจะอยู่ในลักษณะที่ใช้อารมณ์ ขาดเหตุผล และมีแน้วโน้มว่าจะใช้ความรุนแรง กลุ่มชนเกือบทั้งหมดสามารถกลายเป็นฝูงชนได้ ถ้ามีการกระตุ้นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม กลุ่มชนไปชุมนุมโดยมีแผน ส่วนใหญ่มักจะถูกบังคับให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้นำด้วยความสงบ ในปัจจุบันที่ระบบการสื่อสารมวลชนเช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หรือ ระบบสื่อสารมวลชนอื่นๆมีความรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางอย่างทั่วถึง นักปลุกระดมยุยงที่เชี่ยวชาญอาจใช้สื่อเหล่านี้กระตุ้นให้ประชาชน กระทำผิดกฎหมายได้โดยไม่ต้องนัดหมายให้ไปรวมตัวหรือชักชวนกลุ่มชนด้วยตนเอง


หนทางปฏิบัติของฝูงชน

1.การล่วงเกินด้วยวาจา
2.การใช้ผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุ
3.การใช้วัสดุปิดกั้น
4.การเปิดเครื่องปิดกั้น
5.การขว้างปา
6.การโจมตีต่อเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ
7.การใช้ยานพาหนะหรือวัตถุอื่นๆเข้าชนกองกำลังควบคุม
8.การใช้เพลิง
9.การใช้อาวุธเข้าต่อสู้
10.การใช้วัตถุระเบิด


การใช้ฝูงชนให้ก่อความวุ่นวายหรือก่อความไม่สงบ

การใช้ฝูงชนให้ก่อความวุ่นวายหรืก่อความไม่สงบนั้น มักจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงดำเนินการให้ประชาชนไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มชนและใช้ฝูงชน การดำเนินการดังกล่าว มักแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมสร้างสถานการณ์
ขั้นที่ 2 การเลือกตั้งศูนย์รวมฝูงชน
ขั้นที่ 3 การจัดตั้งศูนย์รวมฝูงชน
ขั้นที่ 4 การสร้างความวุ่นวาย
ขั้นที่ 5 การสร้างวีรชน (นักปลุกระดมผู้เชี่ยวชาญรู้ดีว่าการหลังเลือดเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สำคัญยิ่งในการเป็นแรงใจผลักดันให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วัฒนธรรมอุปถัมภ์-อำนาจนิยม

วัฒนธรรมพันทาง(รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ สรุปไว้(2536))

ความแตกต่างระหว่างความรักของหญิงและชาย