VI Effect - กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
ปรากฏการณ์เล็กๆ อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นช่วงนี้ในแวดวงของ Value Investor คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่า “VI Effect” คือความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วัฒนธรรมอุปถัมภ์-อำนาจนิยม

วัฒนธรรมพันทาง(รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ สรุปไว้(2536))

ความแตกต่างระหว่างความรักของหญิงและชาย